Algemene verkoopsvoorwaarden

ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. ONZE VOORWAARDEN
  Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere.
 2. PRIJZEN
  Onze prijzen zijn netto prijzen B.T.W. niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken.
 3. LEVERINGSDATUM
  De leveringsdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling.
 4. TRANSPORT
  Alle klachten betreffende onvolledige en/of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld.
 5. KLACHTEN
  Eventuele klachten betreffende kwaliteit en prijzen moeten ons aangetekend binnen de acht dagen na levering toekomen. Na deze termijn zullen levering en prijzen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard. Elke klacht over de kwaliteit moet ons overgemaakt worden samen met het factuurnummer, alsook met het fabricagenummer van het product en met de bewijsstukken.
 6. WAARBORG
  In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product en het herstellen van het toestel. Voor apparatuur geldt een waarborgperiode van twaalf maanden op fabricagefouten, onderdelen, handwerk en verplaatsingskosten inbegrepen. Fabricagefouten op apparatuur kunnen in geen geval aanleiding geven tot het vervangen van het volledig toestel. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannen, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door Europlan bvba. Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. Europlan bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochte uitrusting of koopwaar.
 7. AANSPRAKELIJKHEID
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade – noch expliciet, noch impliciet – direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden.
 8. TERUGZENDING VAN GOEDEREN
  Geen enkele koopwaar zal teruggenomen of geruild worden zonder onze schriftelijke toestemming.
 9. BETALING
  Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere overeenkomst werd getroffen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Tevens wordt ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling het factuurbedrag bij wijze van forfaitair conventioneel schadebeding verhoogd met 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 100,00 € per openstaand factuur. Europlan BVBA houdt zich het recht voor bij laattijdige betaling, alle leveringen te schorsen tenzij tegen contante betaling en dit zonder waarschuwing.
 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De geleverde koopwaar blijft eigendom van Europlan bvba zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijfde dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 11. HUUROVEREENKOMSTEN
  Huurovereenkomsten worden gemaakt voor de volledig afgesproken huurtermijn. De toestellen die verhuurd worden blijven ten alle tijden eigendom van Europlan. Huurovereenkomsten kunnen niet zonder geldige reden voortijdig beëindigd worden. Indien de huurder het huurcontract op een eerder tijdstip wenst te beëindigen dan zal aan de volledige afkoopsom van de rest van de totale huurtermijn voldaan moeten worden, tenzij anders overeengekomen.
 12. BETWISTING
  In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Zonder andersluidende bepaling zijn partijen overeengekomen dat enkel Belgisch recht van toepassing is op deze overeenkomst.